آیا تاکنون پیش آمده که بخواهید پیش روان‌شناس بروید؟ برای رفتن پیش روان‌شناس با چالش‌های گوناگونی رو‌به‌رو هستیم. از کجا یک روان‌شناس خوب را پیدا کنیم؟ نزدیک‌ترین روان‌شناس به محل زندگی من کیست؟ آیا در زمینه‌ی مشکل من مهارت و ...